Rocky Patel 1990

Rocky Patel 1990

$

1990 Robusto, Honduras